ljubljana1
bled1
piran1
soline
Domov/NKT Slovenije/Usmerjevalni odbor EMN

Usmerjevalni odbor EMN

Evropsko migracijsko mrežo usmerja usmerjevalni odbor, ki ga sestavlja predstavnik vsake države članice,  Evropska komisija ter predstavnik Evropskega parlamenta kot opazovalec. Po potrebi so kot opazovalci na zasedanjih Usmerjevalnega odbora povabljeni tudi predstavniki drugih EU institucij ali/in drugi EMN Partnerji.

Glavne naloge usmerjevalnega odbora so:

  • prispeva predloge in usmeritve k oblikovanju večletnega programa Evropske migracijske mreže;
  • potrdi večletni program Evropske migracijske mreže ter morebitne spremembe programa;
  • odobri evropska sredstva za delovanje Evropske migracijske mreže v obliki skupne višine proračuna za obdobje določeno v večletnem programu, kateri vsebuje višino sredstev za vsako nacionalno kontaktno točko posebej ter višino sredstev za namene delovanja podporne službe Evropske migracijske mreže;
  • pregleda napredek in po potrebi pripravi priporočila za nujne ukrepe;
  • vsaj enkrat letno zagotovi Evropskemu parlamentu, Svetu EU, Evropski komisiji, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij poročilo o stanju in opravljenih nalogah ter o glavnih ugotovitvah njenih študij in poročil;
  • opredeli najprimernejše strateške odnose sodelovanja z drugimi subjekti, pristojnimi na področju migracij in azila ter po potrebi odobri postopkovno ureditev za takšno sodelovanje;
  • nacionalnim kontaktnim točkam svetuje kako izboljšati njihovo delovanje ter jim nudi podporo pri sprejetju potrebnih ukrepov, kadar bi morebitne ugotovljene pomanjkljivosti pri njihovem delu lahko negativno vplivale na delo Evropske migracijske mreže in EU.