ljubljana1
bled1
piran1
soline
Domov/Migracije in Slovenija

Migracije in Slovenija

Slovenija svojo migracijsko politiko oblikuje od leta 1991 dalje, ko je postala neodvisna in mednarodno priznana država. Vojna na področju nekdanje Jugoslavije je povzročila prve večje migracije prebivalstva, ki so prihajali pretežno iz nekdanjih jugoslovanskih republik. Migracijski tokovi iz nekdanjih jugoslovanskih republik (predvsem Bosne in Hercegovine, Makedonije, Srbije in Kosova) tudi danes predstavljajo največje število tujih priseljencev v Sloveniji. Pred vstopom Slovenije v EU, so tuji priseljenci v grobem sestavljali dve oziroma tri skupine z različnim statusom – prvo skupino so predstavljali tisti, ki so imeli slovensko državljanstvo in so ga prejeli na podlagi takrat veljavnega Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91), v drugo skupino so predstavljali priseljenci, ki so imeli v Republiki Sloveniji priznano stalno ali začasno prebivališče.

Položaj Slovenije v migracijsko občutljivem okolju, na geografskem presečišču med Balkanom in Evropsko skupnostjo, ki se je ob koncu 90-ih let 20. stoletja začelo na novo preoblikovati, ter vse večji migracijski pritiski z razširitvijo geografskih izvorov so nakazovali, da Slovenija postaja vse bolj privlačna, predvsem kot tranzitna, a tudi vse bolj kot ciljna država, za pretežno v EU usmerjene migracijske tokove. Slovenija s takratno zakonodajno ureditvijo ter s posebnostmi, ki so izhajali iz ravno pridobljene neodvisnosti ter začetnih procesov v smeri demokratizacije, se je vse pogosteje srečevala s podobnimi težavami kot razvite zahodnoevropske države znotraj EU ter schengenskega prostora. Za uspešen proces približevanja k družini držav članic EU ter drugim pomembnim mednarodnim organizacijam (Svet Evrope, Združeni narodi, itd.) je bilo za Slovenijo nujno, da politiko priseljevanja uskladi v skladu z lastnimi interesi ter mednarodnimi in humanitarnimi obveznostmi ter tako prispevala k blaginji njenih prebivalcev, družbenemu razvoju, zaščiti zdravja, varnosti in miru. V ta namen je bila leta 1999 sprejeta Resolucija o imigracijski politiki Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/99) katera je opredelila tri glavne stebre na katerih temelji politika priseljevanja v Sloveniji in sicer – zaščita in pomoč beguncem ter prosilcem za azil, integracija priseljencev v slovensko družbo, ter preprečevanje nedovoljenih migracij – ter določila normativno in organizacijsko ureditev, potrebno za uspešno in celovito izvajanje politike priseljevanja. Za temeljna pravna sredstva na podlagi katerih se bodo uresničevala stališča Resolucije je določila: zakon o tujcih kateri bo urejal pogoje vstopa in bivanja tujcev, zakon o azilu za področje urejanja statusa begunca ter azilne politike, zakon o nadzoru državnih meja kateri bo urejal nadzor meja v skladu s postopki vključevanja v Evropsko unijo in Schengenskim sporazumom, ustrezno ureditev vizumskega režima ter ostale pomembne področne zakone.

Zaradi vse bolj kompleksne dinamike gibanj migracijskih tokov, ki so zahtevali nove oblike upravljanja z migracijami, kot so sodelovanje z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami ter približevanje EU, je bila leta 2002 sprejeta Resolucija o migracijski politiki Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 106/2002) katera je še bolj jasno konkretizirala aktivnosti in ukrepe za uveljavitev migracijske politike, ki so šli v smeri usklajevanja z evropskim pravnim redom in temeljnimi evropskimi načeli kot so solidarnost, pravica do prostega gibanja, enakopravnost ter ohranjanje miru in varnosti.

Vse od vstopa Slovenije v članstvo EU je njena politika priseljevanja večinoma usklajena z EU politiko migracij in azila ter evropskim pravnim redom, predvsem preko prenosa EU zakonodaje kot so direktive s področja migracij in azila ter vzpostavljanje skupnega evropskega azilnega sistema.

Splošne informacije o tujcih v Sloveniji, klikni (…).