Evropsko migracijsko mrežo usmerja Usmerjevalni odbor, ki ga sestavlja po en predstavnik vsake države članice in predstavniki Evropske komisije ter predstavnik Evropskega parlamenta kateri sodeluje kot opazovalec. Po potrebi so lahko kot opazovalci na zasedanjih Usmerjevalnega odbora povabljeni tudi predstavniki drugih EU institucij ali drugi zunanji partnerji.

Odgovornost Usmerjevalnega odbora je naslednja:

  • prispeva predloge in usmeritve k oblikovanju večletnega programa in ga tudi odobri;
  • odobri evropska sredstva za delovanje Evropske migracijske mreže v obliki skupne višine proračuna za obdobje določeno v večletnem programu, kateri vsebuje višino sredstev za vsako nacionalno kontaktno točko posebej ter višino sredstev za namene delovanja podporne službe Evropske migracijske mreže;
  • pregleda napredek in po potrebi pripravi priporočila za nujne ukrepe;
  • vsaj enkrat letno zagotovi Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropski komisiji, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij poročilo o stanju in opravljenih nalogah Evropske migracijske mreže ter o glavnih ugotovitvah njenih študij;
  • opredeli najprimernejše strateške odnose sodelovanja z drugimi subjekti, pristojnimi na področju migracij in azila ter po potrebi odobri postopkovno ureditev za takšno sodelovanje;
  • nacionalnim kontaktnim točkam svetuje kako izboljšati njihovo delovanje ter jim nudi podporo pri sprejetju potrebnih ukrepov, kadar bi morebitne ugotovljene pomanjkljivosti pri njihovem delu lahko negativno vplivale na delo Evropske migracijske mreže.

 
Slovenijo v Usmerjevalnem odboru EMN zastopa predstavnik iz Ministrstva za notranje zadeve: Helena Korošec