EMN – študije obravnavajo specifično vsebino s širšega področja migracij in mednarodne zaščite ter analizirajo podatke, ki so zanimivi za oblikovalce politik, različne strokovnjake, raziskovalce, predstavnike medijev, itd. EMN vsako leto objavi vsaj štiri krajše, usmerjene študije ali dve glavni študiji s širšo vsebino. Izbor tematik EMN – študij poteka po posebnem internem postopku v katerem sodelujejo s svojimi predlogi nacionalne kontaktne točke in Evropska komisija. Za vsako študijo posebej posebna delovna skupina, v sodelovanju z nacionalnimi kontaktnimi točkami in Evropsko komisijo, pripravi skupno specifikacijo z vnaprej določeno metodologijo katera omogoča nacionalnim kontaktnim točkam, da sledijo skupnim ciljem študije. Na podlagi nacionalnih poročil, ki jih prispevajo nacionalne kontaktne točke, se za vsako študijo posebej pripravi EMN Skupno poročilo katero predstavlja povzetek skupnih ugotovitev s statističnim poročilom v obliki priloge (Aneksa). Za vsako študijo posebej se pripravi tudi krajša verzija ključnih ugotovitev v obliki t.i. EMN Inform. Ugotovite EMN študij se lahko uporabijo v praksi ali se smiselno vnesejo v obstoječo evropsko in/ali nacionalno zakonodajo in/ali politike.

Najnovejše EMN – študije ter nacionalna poročila so objavljena pod domeno Publikacije. Zbirka vseh objavljenih EMN študij in nacionalnih poročil je dostopna tukaj.

Od leta 2006 dalje je EMN objavila naslednje študije;

2006
1. Vpliv priseljevanja na evropsko družbo.
2. Sistemi sprejema, njihove zmogljivosti in socialni položaj prosilcev za mednarono zaščito znotraj sprejemnega sistema EU.
3. Upravljanje migracij in delovni trg – zdravstveni sektor.

2007
4. Nezakoniti rezidenti, državljani tretjih držav; pristop države članice do nezakonitih priseljencev, njihov profil in socialni položaj.
5. Migracije in vračanje.
6. Pogoji vstopa in prebivanja visoko kvalificiranih delavcev migrantov.

2010
7. EU in združevanje družinskih članov.
8. Organizacija politike priseljevanja in mednarodne zaščite.
9. Politike sprejema, vračanja in integracije ter število mladoletnikov brez spremstva v državah članicah.
10. Prakse držav članic glede priznavanja oblik mednarodne zaščite, neharmoniziranih na ravni EU.
11. Zadovoljitev potreb po delovni sili s pomočjo priseljevanja.

2011
12. Programi in strategije v državah članicah za spodbujanje nadzorovanega vračanja in ponovna integracija v tretjih državah.
13. Začasne in krožne migracije; empirični podatki, trenutne prakse politik v državah članicah in prihodnje možnosti.
14. Vizumska politika kot migracijski kanal.
15. Praktični ukrepi za omejevanje nekontroliranih migrantov v državah članicah.

2012
16. Zloraba pravice do združevanja družine; zloraba porok in starševstva.
17. Ugotavljanje istovetnosti v primeru mednarodne zaščite; izzivi in prakse.
18. Priseljevanje mednarodnih študentov v EU.
19. Mobilnost državljanov tretjih držav znotraj EU.

2013
20. Privabljanje visoko kvalificiranih in kvalificiranih delavcev migrantov v EU.
21. Organizacija nastanitvenih centrov za prosilce za mednarodno zaščito v državah članicah.
22. Identifikacija žrtev trgovine z ljudmi v postopkih mednarodne zaščite in postopkih prisilnega vračanja.
23. Dostop migrantov, državljanov tretjih držav do socialnega in zdravstvenega zavarovanja.

2014
24. Uporaba omejitve gibanja in milejših ukrepov v kontekstu politike priseljevanja.
25. Dobre prakse vračanja in ponovne integracije nekontroliranih migracij; prepoved vstopa, politike in uporaba sporazumov o ponovnem vračanju med državami članicami in tretjimi državami.
26. Politike, prakse in podatki o mladostnikih brez spremstva v državah članicah v letu 2014.
27. Vstop državljanov tretjih držav za namene gospodarstva.

2015
28. Razširjanje informacij o prostovoljnem vračanju: načini doseganja migrantov z neurejenim statusom, ki niso v stiku z oblastmi.
29. Vključevanje oseb s priznano mednarodno/humanitarno zaščito na trg dela: politike in dobre prakse.
30. Potrebe po delavcih migrantih iz tretjih držav na trgu dela v EU.
31. Sprememba statusa državljanov tretjih držav in namen prebivanja: pregled pristopov držav članic EU.

2016
32. Vračanje zavrnjenih prosilcev za mednarodno zaščito; izzivi in dobre prakse v EU.
33. Programi preseljevanja in humanitarni programi v Evropi – kaj deluje? (Slovenija ni sodelovala v študiji)
34. Združevanje družinskih članov, državljanov tretjih držav v EU; nacionalne prakse
35. Nezakonito zaposlovanje državljanov tretjih držav v EU.

2017
36. Izzivi in prakse pri ugotavljanju istovetnosti prosilca v migracijskem postopku (v pripravi).
37. Učinkovitost vračanja v EU državah članicah: izzivi in dobre prakse povezane z EU pravili in standardi (v pripravi).
38. Spremembe v pritoku prosilcev za azil v obdobju 2014-2016; odziv držav članic (predvidoma konec leta).
39. Mladostniki brez spremstva po postopku mednarodne zaščite (predvidoma konec leta).

***Evropska migracijska mreža in nacionalne kontaktne točke si prizadevajo objavljati najnovejše, zanesljive in primerljive podatke s področja migracij in mednarodne zaščite. EMN in države članice oziroma nacionalne kontaktne točke imajo pravico oziroma pristojnost odločanja o javni dostopnosti podatkov, zato vsi dokumenti niso javno dostopni bodisi na uradni spletni strani EMN (Evropska komisija) bodisi na spletnih straneh nacionalnih kontaktnih točk. Slovenska nacionalna kontaktna točka objavlja nacionalna poročila oziroma študije od 2010 dalje.