EMN študije obravnavajo specifično vsebino ter analizirajo podatke, ki so zanimivi za oblikovalce politik, strokovnjake, raziskovalce, predstavnike medijev, itd. Tematike študij se izberejo na podlagi predlogov, ki jih predhodno na zasedanjih EMN predstavijo posamezne nacionalne kontaktne točke ali Evropska komisija. EMN vsako leto objavi vsaj štiri krajše, usmerjene študije ali dve glavni študiji s širšo vsebino. Za vsako študijo posebej, nacionalne kontaktne točke pripravijo nacionalno poročilo oziroma študijo, ki jo oblikujejo na podlagi skupne specifikacije in metodologije katera omogoča, da sledijo skupnim ciljem študije. Skupno specifikacijo in metodologijo pripravi posebna delovna skupina v sodelovanju z nacionalnimi kontaktnimi točkami in Evropsko komisijo. Na podlagi nacionalnih poročil, se za vsako študijo posebej pripravi EMN Skupno poročilo, ki predstavlja povzetek skupnih ugotovitev. Ugotovite se lahko uporabijo v praksi ali smiselno vmestijo v obstoječo evropsko in/ali nacionalno zakonodajo in/ali politiko.

Od leta 2006 dalje je EMN objavila naslednje študije;
2006
1. Vpliv priseljevanja na evropsko družbo.
2. Sistemi sprejema, njihove zmogljivosti in socialni položaj prosilcev za mednarono zaščito znotraj sprejemnega sistema EU.
3. Upravljanje migracij in delovni trg – zdravstveni sektor.
2007
4. Nezakoniti rezidenti, državljani tretjih držav; pristop države članice do nezakonitih priseljencev, njihov profil in socialni položaj.
5. Migracije in vračanje.
6. Pogoji vstopa in prebivanja visoko kvalificiranih delavcev migrantov.
2010
7. EU in združevanje družinskih članov.
8. Organizacija politike priseljevanja in mednarodne zaščite.
9. Politike sprejema, vračanja in integracije ter število mladoletnikov brez spremstva v državah članicah.
10. Prakse držav članic glede priznavanja oblik mednarodne zaščite, neharmoniziranih na ravni EU.
11. Zadovoljitev potreb po delovni sili s pomočjo priseljevanja.
2011
12. Programi in strategije v državah članicah za spodbujanje nadzorovanega vračanja in ponovna integracija v tretjih državah.
13. Začasne in krožne migracije; empirični podatki, trenutne prakse politik v državah članicah in prihodnje možnosti.
14. Vizumska politika kot migracijski kanal.
15. Praktični ukrepi za omejevanje nekontroliranih migrantov v državah članicah.
2012
16. Zloraba pravice do združevanja družine; zloraba porok in starševstva.
17. Ugotavljanje istovetnosti v primeru mednarodne zaščite; izzivi in prakse.
18. Priseljevanje mednarodnih študentov v EU.
19. Mobilnost državljanov tretjih držav znotraj EU.
2013
20. Privabljanje visoko kvalificiranih in kvalificiranih delavcev migrantov v EU.
21. Organizacija nastanitvenih centrov za prosilce za mednarodno zaščito v državah članicah.
22. Identifikacija žrtev trgovine z ljudmi v postopkih mednarodne zaščite in postopkih prisilnega vračanja.
23. Dostop migrantov, državljanov tretjih držav do socialnega in zdravstvenega zavarovanja.
2014
24. Uporaba omejitve gibanja in milejših ukrepov v kontekstu politike priseljevanja.
25. Dobre prakse vračanja in ponovne integracije nekontroliranih migracij; prepoved vstopa, politike in uporaba sporazumov o ponovnem vračanju med državami članicami in tretjimi državami.
26. Politike, prakse in podatki o mladostnikih brez spremstva v državah članicah v letu 2014.
27. Vstop državljanov tretjih držav za namene gospodarstva.
2015
28. Razširjanje informacij o prostovoljnem vračanju: načini doseganja migrantov z neurejenim statusom, ki niso v stiku z oblastmi.
29. Vključevanje oseb s priznano mednarodno/humanitarno zaščito na trg dela: politike in dobre prakse.
30. Potrebe po delavcih migrantih iz tretjih držav na trgu dela v EU.
31. Sprememba statusa državljanov tretjih držav in namen prebivanja: pregled pristopov držav članic EU.
2016
32. Vračanje zavrnjenih prosilcev za mednarodno zaščito; izzivi in dobre prakse v EU.
33. Programi preseljevanja in humanitarni programi v Evropi – kaj deluje? (Slovenija ni sodelovala v študiji)

Na tej spletni strani je mogoče poleg EMN študij najti tudi študije in dokumente, ki jih objavljajo različne EU institucije, partnerji.

EMN Skupna poročila, nacionalne študije ter posamezne specifikacije študij so dostopne na uradni spletni strani EMN ter na tej spletni strani pod domeno »Domov« in »Publikacije«.

*Evropska migracijska mreža in nacionalne kontaktne točke si prizadevajo, da redno objavljajo sveže, najnovejše in točne podatke s področja migracij in mednarodne zaščite. EMN in države članice oziroma nacionalne kontaktne točke imajo pristojnost, da odločajo o javni dostopnosti podatkov, zato vsi dokumenti niso javno dostopni bodisi na uradni spletni strani EMN bodisi na spletnih straneh nacionalnih kontaktnih točk. Slovenska nacionalna kontaktna točka objavlja nacionalna poročila oziroma študije od 2010 dalje.