Evropska migracijska mreža mora vsako leto izdelati najmanj dve EMN študiji, ki zajemata problematiko različnih vsebin z področja migracij in azila. Na predlog nacionalnih kontaktnih točk in Evropske komisije se vsako leto določi vsebina ter število študij, ki jih na jesenskem zasedanju potrdi Usmerjevalni odbor. Delovna skupina za vsako študijo posebej, sestavljena iz različnih strokovnjakov iz držav članic in predstavnikov Evropske komisije, določi metodologijo ter pripravi skupno specifikacijo katera predstavlja podlago za izdelavo študije. Vsako leto Evropska migracijska mreža izdelala v povprečju štiri usmerjene EMN študije.

Nacionalne kontaktne točke izdelajo študijo v obliki nacionalnega poročila/študije. Podporna služba Evropske komisije v sodelovanju s nacionalnimi kontaktnimi točkami za vsako študijo posebej pripravi Skupno poročilo (Synthesis Report) v obliki analitičnega poročila v katerem so predstavljeni glavni trendi ter opozori na morebitna odstopanja v zakonodajni ureditvi in praksami držav članic. Po potrebi lahko predlaga posamezne ukrepe za izboljšanje izvajanja evropske zakonodaje ter predstavi najboljše prakse za področje, ki se navezuje na posamezno študijo.

Od leta 2006 je Evropska migracijska mreža objavila 31 skupnih poročil EMN študij, od 2009 dalje sodeluje tudi Slovenija s svojimi nacionalnimi poročili/študijami. Evropska migracijska mreža si prizadeva, da vsako leto izdela vsaj eno t.i. “osveženo študijo”, ki se navezuje na že izdelano EMN študijo in vsebuje sveže podatke na podlagi katerih se lahko ovrednoti dosežen napredek (zakonodajni, izvajanje prakse, itd.) na področju, ki ga študija obravnava.

Od leta 2006 dalje je EMN objavila naslednje študije;
2006
1. Vpliv priseljevanja na evropsko družbo;
2. Sistemi sprejema, njihove zmogljivosti in socialni položaj prosilcev za azil znotraj sprejemnega sistema EU;
3. Upravljanje migracij in delovni trg – zdravstveni sektor;

2007
4. Nezakoniti rezidenti, državljani tretjih držav; pristop države članice do nezakonitih priseljencev, njihov profil in socialni položaj;
5. Migracije in vračanje;
6. Pogoji vstopa in prebivanja visoko kvalificiranih delavcev migrantov;

2010
7. EU in združevanje družinskih članov; SI nacionalno poročilo
8. Organizacija azilnih in migracijskih politik; SI nacionalno poročilo
9. Politike sprejema, vračanja in integracije ter število mladoletnikov brez spremstva v državah članicah; SI nacionalno poročilo
10. Prakse držav članic glede priznavanja oblik zaščite neharmoniziranih na ravni EU; SI nacionalno poročilo
11. Zadovoljitev potreb po delovni sili s pomočjo priseljevanja; SI nacionalno poročilo

2011
12. Programi in strategije v državah članicah za spodbujanje nadzorovanega vračanja in ponovna integracija v tretjih državah; SI nacionalno poročilo
13. Začasne in krožne migracije; empirični podatki, trenutne prakse politik v državah članicah in prihodnje možnosti; SI nacionalno poročilo
14. Vizumska politika kot migracijski kanal; SI nacionalno poročilo
15. Praktični ukrepi za omejevanje neregularnih migrantov v državah članicah; SI nacionalno poročilo

2012
16. Zloraba pravice do združevanja družine; zloraba porok in starševstva; SI nacionalno poročilo
17. Ugotavljanje istovetnosti v primeru mednarodne zaščite; izzivi in prakse; SI nacionalno poročilo
18. Priseljevanje mednarodnih študentov v EU; SI nacionalno poročilo
19. Mobilnost državljanov tretjih držav znotraj EU; SI nacionalno poročilo

2013
20. Privabljanje visoko kvalificiranih in kvalificiranih delavcev migrantov v EU; SI nacionalno poročilo
21. Organizacija nastanitvenih centrov za prosilce za mednarodno zaščito v državah članicah; SI nacionalno poročilo
22. Identifikacija žrtev trgovine z ljudmi v postopkih mednarodne zaščite in postopkih prisilnega vračanja; SI nacionalno poročilo
23. Dostop migrantov, državljanov tretjih držav do socialnega in zdravstvenega zavarovanja; SI nacionalno poročilo

2014
24. Uporaba omejitve gibanja in milejših ukrepov v kontekstu politike priseljevanja; SI nacionalno poročilo
25. Dobre prakse vračanja in ponovne integracije neregularnih migracij; prepoved vstopa, politike in uporaba sporazumov o ponovnem vračanju med državami članicami in tretjimi državami; SI nacionalno poročilo
26. Politike, prakse in podatki o mladostnikih brez spremstva v državah članicah v letu 2014; SI nacionalno poročilo
27. Vstop državljanov tretjih držav za namene gospodarstva; SI nacionalno poročilo

2015
28. Razširjanje informacij o prostovoljnem vračanju: načini doseganja migrantov z neurejenim statusom, ki niso v stiku z oblastmi; SI nacionalno poročilo
29. Vključevanje oseb s priznano mednarodno/humanitarno zaščito na trg dela: politike in dobre prakse; SI nacionalno poročilo
30. Potrebe po delavcih migrantih iz tretjih držav na trgu dela v EU; SI nacionalno poročilo
31. Sprememba statusa državljanov tretjih držav in namen prebivanja: pregled pristopov držav članic EU; SI nacionalno poročilo

Novejša nacionalna poročila/študije, Skupna poročila EMN študij ter posamezne specifikacije so dostopne na tej spletni strani pod domeno Domov in/ali Publikacije. Starejše študije so dostopne tukaj.

*Nacionalne kontaktne točke imajo pristojnost, da same odločajo o javni objavi nacionalnih poročil/študij, zato vsa poročila niso dostopna na spletni strani Evropske komisije, EMN in Slovenske nacionalne kontaktne točke. Slovenska NKT objavlja nacionalna poročila/študije od 2010 dalje.